הסיטואציה בה מתנגדים לבינוי בפועל, או לבקשות להיתרים של שכנים סמוכים, או שכנים בבית משותף הינה סיטואציה מוכרת, הכרוכה בסכסוכי שכנים. ישנו שני מסלולים להתנגדות המפורטים בסרטון – המסלול התכנוני בוועדה המקומית לתו”ב ובוועדת הערר, והמסלול הקנייני בבתי המשפט או אצל המפקח על בתים משותפים. לעתים נדרש שילוב בין שני המסלולים, הקנייני והתכנוני.