חוזה שכירות בלתי מוגנת

חוזה שכירות בלתי מוגנת דוגמה – מהו חוזה שכירות בלתי מוגנת עם ערבים ואיך נראה חוזה שכירות סטנדרטי דואר ישראל ? ניתן לעשות הסכם שכירות מחסן בבניין ויש להכיר את נושא הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטית כמו גם חוזה שכירות מוגנת        

 

-טיוטא____לצרכי מו"מ בלבד-

יש להוועץ ביעוץ משפטי ספציפי בטרם שימוש בחוזה סטנדרטי

חוזה שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם ב________ ביום            לחודש _____ שנת 2011

בין:       __________

(להלן: "המשכיר")

מצד אחד;

לבין:

(להלן: "השוכר")

מצד שני;

הואיל     והמשכיר הנו בעל זכויות הבעלות בדירת __ ב_______, הכוללת שתי חניות שמספרן ____,___ ומחסן שמספרו____, וכן את הציוד המפורט בנספח א' להסכם זה (להלן: "הדירה" או "המקרקעין");

הואיל      וברצון השוכר לשכור את הדירה מאת המשכיר, בשכירות בלתי מוגנת, וברצון המשכיר להשכיר את הדירה לשוכרים, הכל כמפורט בחוזה זה להלן;

הואיל      והשוכר הצהיר, כי הדירה מתאימה לצרכיו וכי אין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות, לרבות טענות בדבר אי התאמה או מום גלויים או שניתן היה לעמוד עליהם בעת הביקור בדירה, לאפשרות השימוש בה ולעצם התקשרותם בחוזה זה ו/או כל טענה אחרת בכל הנוגע לדירה על כל חלקיה;

והואיל   והצדדים מסכימים, כי חוקי הגנת הדייר כפי שיהיה מעת לעת וכל חוק או תקנה אחרים המקנים הגנה לדייר, לשוכר או למחזיק, לרבות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972, לא יחולו על השכירות ועל יחסי הצדדים על פי חוזה זה;

עו"ד סכסכוך שכנים מפקח על מקרקעין:

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. מבוא

המבוא והנספח לחוזה זה מהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו, ומחייבים את הצדדים.

 1. תקופת השכירות
  • המשכיר משכיר בזאת לשוכרים והשוכר שוכרים בזאת מאת המשכיר את הדירה, בשכירות שאינה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972, לתקופה של 12 חודשים, החל מיום _________ (בכפוף למסירת כל הבטחונות על פי סעיף 10 להלן) ועד ליום__________.
  • לשוכרים תהיה אופציה להאריך את תקופת השכירות כמפורט בסעיף 2.1 לעיל לתקופה נוספת של 12 חודשים, (להלן: "תקופת האופציה"), בהודעה בכתב שתימסר למשכיר 60 יום לפני תום תקופת השכירות, בתנאים המפורטים להלן. לא נתנו השוכר הודעה כאמור לעיל, רואים אותם כמי שויתרו על האופציה. כל תנאי החוזה (לרבות הערבויות, כמפורט להלן) יוותרו (בשינויים המחויבים) כמות שהם, ויהיה תקפים גם במהלך תקופת האופציה.
 2. דמי השכירות
  • דמי השכירות במהלך תקופת השכירות יעמדו על סך של _,000 ₪ לחודש. דמי השכירות בגין כל תקופת השכירות (בסך כולל של _,000 ₪) ישולמו למשכיר מראש, במעמד חתימת חוזה זה, ב-12 צ'קים חודשיים, אשר מועד פירעונם יהיה ל-1 לכל חודש, בגין אותו חודש.
  • הודיע השוכר על מימוש האופציה כמפורט בסעיף 2.2 לעיל, יעמדו דמי השכירות במהלך תקופת האופציה על סך של _____ ₪ לחודש. דמי השכירות בגין שנת אופציה ישולמו למשכיר מראש, ב-12 צ'קים חודשיים, לא יאוחר מ-30 יום לפני תחילת תקופת האופציה. מועד פירעונו של כל צ'ק שיימסר יהיה ל-1 לכל חודש, בגין אותו חודש.
  • השוכר אינם זכאים בשום מקרה להפחית את דמי השכירות או לקזז מהם כספים כלשהם שלטענתם מגיעים לו מהמשכיר, לרבות על חשבון הוצאות או החזר דמי תיקון ששילמו ושלטענתם חלים על המשכיר, אלא אם כן הסכים לכך המשכיר במפורש מראש ובכתב.
 3. תשלומים והוצאות
  • בנוסף לתשלום דמי השכירות, מתחייב בזאת השוכר לשלם, במשך כל תקופת השכירות ותקופת האופציה, את כל המסים העירוניים, הארנונות, האגרות, ההיטלים וכל תשלום ומס אחר המוטלים ו/או שיוטלו על החזקה ו/או השימוש בדירה, לרבות כל התשלומים בגין ארנונה ומים, צריכת הגז ודמי ועד הבית ו/או חברת ניהול, כפי שיהיה מעת לעת.
  • השוכר מתחייב להודיע לעיריית ______ ולחברת החשמל על השכירות לפי חוזה זה, ולהסב על שמם את חשבונות ותשלומי הארנונה, המים והחשמל בתקופת השכירות בהקדם האפשרי. אישור על כך יועבר למשכיר ללא דיחוי, ולא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת החזקה בדירה. המסים, ההיטלים והתשלומים החלים על בעלים של נכס (להבדיל ממחזיק, שוכר או משתמש) יחולו על המשכיר. הופסק החוזה על ידי המשכיר או תמה תקופת השכירות לרבות האופציה לפי הסכם זה (המוקדם מביניהם), ולא בא שוכר חלופי שהעביר את חשבונות הארנונה, המים והחשמל על שמו, יעביר המשכיר חשבונות אלו על שמו.
  • השוכר ישלם את התשלומים האמורים בסעיף 4.1 לעיל ישירות לרשות המוסמכת ו/או לתאגיד ו/או הגוף נותן השירות.
  • השוכר ישלם את כל התשלומים החלים עליהם על פי סעיף 4.1 לעיל בגין ובמשך כל תקופת השכירות לרבות האופציה, עד וכולל יום הפינוי. השוכר מתחייב לשלם את כל התשלומים המנויים בסעיף 4.1 לעיל במועדם, באופן שוטף וסדיר. במידה ויפרו השוכר את התחייבותם זו רשאי המשכיר, אך אינו חייב, לשלם כל תשלום מן התשלומים האמורים בעצמו, על חשבון השוכר. נותקה אספקת שירות כלשהו (כגון: מים, חשמל, גז) כתוצאה מכך שהשוכר לא עמדו בתשלום המוטל עליהם או שהם לא שילמו במועד ו/או מסיבה אחרת התלויה בהם, ידאגו השוכר לחדש את אספקת אותו שירות והוא ישאו בכל עלות אשר תהא כרוכה בכך.
  • השוכר ימציאו למשכיר, על פי דרישתו, העתקים של כל הקבלות והאישורים לפיהם שולמו כל התשלומים החלים על השוכר, כמתחייב מחוזה זה ו/או על פי כל דין. קבלות מקור או העתק נאמן למקור של הקבלות ינתנו במעמד פינוי הדירה.
  • כל סכום שהשוכר חבים למשכיר ולא שולם במועד ישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית הנהוגה על משיכת יתר חריגה בבנק לאומי לישראל בע"מ.
 1. השימוש בדירה
  • הדירה (לרבות תכולתה כמפורט בנספח א' לחוזה זה) נמסרת לשוכר במצבה כפי שהיא (as is) ולשוכר לא תהייה לגביה שום טענה בגין פגמים ו/או ליקויים ו/או אי התאמות.
  • השוכר מצהיר, כי ידוע לו, כי מטרת השכירות הנה למגורי השוכר ובני משפחתו מדרגה ראשונה בלבד, והוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש בדירה החורג ממטרה זו, ולא לאפשר לאף אדם אחר להשתמש בדירה לכל מטרה שהיא.
  • השוכר לא יהיה רשאי לאפשר מגורי בעלי חיים בדירה, אלא באישור מאת המשכיר, מראש ובכתב.
  • השוכר מתחייב לשמור על יחסי שכנות תקינים בבניין, לשמור על כללי ההתנהגות המקובלים בבית המשותף ולפעול על פי החלטות חברת הניהול / ועד הבית.
  • השוכר מתחייב להשתמש בדירה באופן זהיר וסביר. כמו כן מתחייב השוכר שלא להשתמש בדירה באופן שיגרום לרעשים, זעזועים, זוהמה ועשן ו/או יטריד את השכנים בכל דרך אחרת. מבלי לגרוע מהאמור, מתחייב השוכר להימנע מגרימת נזק או קלקול לשטחים המשותפים בבניין בו נמצאת הדירה, לרבות חדר המדרגות, המעליות, חדר אשפה, גינה וגדרות.
  • השוכר יהיה אחראים לכל נזק ו/או קלקול מכל מין שהוא שיגרמו לדירה ו/או לשטחים המשותפים בבניין בו נמצאת הדירה ו/או למשכיר ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכושם, והנובעים ממעשי השוכר ו/או מי מטעמם ו/או ממחדליהם ו/או עקב שימושם בדירה, למעט נזקים ו/או קלקולים שהם תוצאה של בלאי עקב שימוש רגיל וסביר.
  • השוכר יודיעו למשכיר על כל נזק ו/או קלקול מהותי בדירה ללא דיחוי, וכן על כל קלקול שהאחריות לתיקונו, לפי סעיף 5.8 להלן, חלה על המשכיר.
  • השוכר יהיה חייבים לתקן מיד ועל חשבונם כל נזק ו/או קלקול שייגרמו לדירה, למעט קלקולים שהם תוצאה של בלאי או שימוש סביר, אותם יתקן המשכיר על חשבונו. על אף האמור לעיל, מוסכם, כי התיקונים הנדרשים במושכר, בסך מצטבר שלא יעלה על 1,000 ₪ לשנה, יתוקנו בכל מקרה על חשבון השוכר. הפרו השוכר את חובתם על פי סעיף זה, יהיה המשכיר רשאי, אך לא חייב, לתקן את הנזק ו/או הקלקול על חשבון השוכר. השוכר יהיה חייבים לשפות את המשכיר בגין כל הוצאה ו/או הפסד שנגרמו למשכיר בשל כך, מיד עם דרישתו הראשונה.
  • השוכר מתחייב בזה שלא לעשות ולא להרשות לעשות שינויים ו/או תוספות ו/או שיפורים כלשהם בדירה או בחלק ממנה ללא הסכמתו, מראש ובכתב, של המשכיר, לרבות באשר לאופי השינוי ו/או התוספת, היקפו/ה, חומרים, צבעים, עלויות וכל דבר רלוונטי אחר. מבלי לפגוע בהתחייבות האמורה, כי שינוי ו/או תוספת ו/או שיפור שייעשה בדירה יהיה שייכים לדירה, ויעברו לבעלותו של המשכיר, בלי שיידרש לשלם עבורם; אולם המשכיר יהיה רשאי לדרוש מהשוכר בתום תקופת השכירות להוציא ו/או להסיר על חשבונם כל שינוי ו/או תוספת ו/או שיפור כאמור ולהחזיר את המצב לקדמותו, לשביעות רצונו המלא של המשכיר.
  • השוכר מתחייב להרשות למשכיר ו/או לשלוחיו ו/או לבאים מטעמו להיכנס לדירה לשם בדיקתה ו/או לשם ביצוע תיקונים בה ו/או כדי להראותה לקונים או לשוכרים עתידיים בכל זמן סביר שיידרש על ידי המשכיר ובתיאום מראש עם השוכר.
  • השוכר אינם רשאי להעביר זכויותיהם על פי חוזה זה, חלקן או מקצתן, וכן לא להעביר כל זכות בדירה או בכל חלק ממנה לאחר או לאחרים, בתמורה או בלא תמורה, ולא להרשות לאף אדם זולתם להשתמש בדירה, בין בדרך של שכירות משנה, בין בדרך של היתר ללא תמורה ובין בכל דרך אחרת. המשכיר יהיה רשאי למכור ו/או להעביר ו/או לעשות כל פעולה בקשר עם זכויותיו בדירה, וזאת בכפוף לזכויות השוכר על פי חוזה זה.
 2. ביטוח ואחריות
  • השוכר מצהיר בזאת, כי הם ישאו באחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הדירה ו/או השימוש בה, והנובע ממעשי השוכר ו/או מי מטעמם ו/או ממחדליהם ו/או עקב שימושם בדירה, למעט נזקים ו/או קלקולים שהם תוצאה של בלאי עקב שימוש רגיל וסביר.
  • השוכר מתחייב לשפות את המשכיר באופן מלא ומיידי בכל סכום שיידרש לשלם בגין נזק שבאחריות השוכר כמפורט בס"ק 6.1 לעיל.
 3. פינוי הדירה
  • ביקשו השוכר לסיים את החוזה לפני תום תקופת השכירות, לא יהיה רשאי להביא את החוזה לכלל סיום אלא לאחר שמצאו שוכר חלופי, לשביעות רצונו של המשכיר, אשר יסכים לבוא בנעליהם ולקבל על עצמו את התחייבויותיהם על פי חוזה זה במלואן, לרבות המצאת הערבויות והבטוחות הנדרשות מהשוכר על פי חוזה זה. ביקשו השוכר להשתחרר מהחוזה ו/או לבטלו ו/או לפנות את הנכס לפני תום תקופת החוזה מבלי שמצאו שוכר אחר לשביעות רצון המשכיר שיבוא במקומם, לא תושב לשוכרים יתרת שכר הדירה ששילמו מראש, עד למציאת שוכר אחר. הצליח המשכיר למצוא שוכר המשלם דמי שכירות נמוכים משכה"ד על פי חוזה זה, יהא רשאי להיפרע מהשוכר בגין ההפרש מתוך דמי השכירות ששילמו לה, עד לתום תקופת החוזה.
  • המשכיר יהיה רשאי לפנות את השוכר עקב הפרת החוזה לפני תום תקופת החוזה במתן הודעה מוקדמת של 14 יום לפחות, ובמקרה זה לא יגבה מהשוכר דמי שכירות, אלא עד למועד פינוי הדירה על ידם.
  • השוכר מתחייב בזאת, כי עם תום תקופת השכירות, או עם סיומו של הסכם זה ו/או פינוי הנכס לפני תום תקופת החוזה על ידי מי מהצדדים ומכל סיבה שהיא, להחזיר את הדירה למשכיר כשהיא נקייה ופנויה מכל אדם וחפץ, למעט הציוד המפורט בנספח א' לחוזה זה, וכן למסור לידיה את המפתחות לדירה וכן את השלט/ים לחניה, במצב תקין. השוכר מתחייב למסור את הדירה לידי המשכיר במצב טוב וראוי לשימוש, כפי שהייתה הדירה ביום שנמסרה לשוכרים, למעט בלאי הנובע משימוש רגיל וסביר. בכלל זה, ידאגו השוכר לצביעת קירות הדירה כולם מחדש בצבע פלסטיק לבן ולסתימת החורים בקירות, כפי שקיבלוה, וזאת בסמוך להחזרת החזקה בו לידי המשכיר ולהשבת כל הציוד המפורט בנספח א' לחוזה זה תקין ובאותו מצב בו נמסר לשוכרים, למעט בלאי הנובע משימוש סביר. לא צבעו את השוכר את הדירה כאמור, ישלם הם למשכיר סך של 3,000 ₪ במועד עזיבתם את הדירה כפיצוי מוסכם ומוערך מראש. הוראה זו תחול גם במידה שהשוכר עזבו את המושכר לפני שנסתיימה תקופת השכירות המקורית, מכל סיבה שהיא.
  • לא פינו השוכר את המושכר במועד המפורט בסעיף 7 זה, הרי מבלי לפגוע בזכות המשכיר לממש את זכותה לקבל את החזקה בדירה בכל דרך חוקית שתמצא לנכון, יהיה השוכר חייבים לשלם למשכיר סך בשקלים השווה ל-50$ ארה"ב (מאה דולר ארה"ב) לפי השער היציג של דולר ארה"ב כפי שהתפרסם על ידי בנק ישראל לאחרונה לפני יום התשלום בפועל בגין כל יום של איחור בפינוי, החל מהיום שבו היה עליהם לפנותה ועל ליום הפינוי בפועל. תשלום על פי סעיף זה לא יקנה לשוכרים כל זכות להמשיך ולהחזיק בדירה.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל וזכויות המשכיר לתבוע פינוי הדירה, יהיה המשכיר רשאי, במקרה של אי פינוי הדירה במועד, להביא לניתוק הדירה מהמים והחשמל, וכן לתפוס חזקה בדירה, והשוכר נותנים למשכיר מראש את רשותם לעשות את כל הפעולות הנ"ל, וכן להיכנס ולתפוס חזקה כאמור, ולסלק את ידם מהדירה, ולא תהא לשוכרים כל תביעה ו/או טענה נגדו על גרימת נזק בקשר לתפיסת החזקה בדירה כאמור. כן יהיה המשכיר רשאי להיכנס לדירה, להוציא ממנה את מטלטלי השוכר ולאחסנם, על חשבון השוכר, בכל מקום שיחפוץ.
 4. אי תחולת חוק הגנת הדייר
  • השוכר מצהיר בזאת מפורשות, כי השכירות נשוא חוזה זה אינה שכירות מוגנת ולא יחול עליה חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 וכל תקנות שהותקנו ויותקנו על פיו ו/או כל חוק או תקנה אחרים המקנים הגנה לדייר, לשוכר או למחזיק. השוכר מצהיר בזאת מפורשות, כי ידוע לו כי לא יהיה והוא אינם דיירים הזכאים להחזיק בדירה, וכי הדירה איננה מושכרת בדמי מפתח.
 5. הפרות
  • מוסכם, כי הפרת הוראות סעיפים 3, 4, 5, 6, 7, 11 תהווה הפרה יסודית.
  • כל צד יהיה רשאי לשלם כל תשלום שחל על הצד השני, או לתקן כל נזק שחובת התיקון שלו חלה על הצד השני, אם הצד השני לא שילם את התשלום במועד שנמסר לו עליו (אם היה צורך בכך) ו/או לא תיקן את הנזק לאחר דרישה בת 14 ימים מראש. במקרה זה, הצד השני יהיה חייב לפצות את הצד המשלם / המתקן, על פי דרישתו הראשונה, בגין כל ההוצאות שהיו לו בקשר לתשלום / התיקון.
  • אין באמור בסעיפים 9.1-9.2 לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל אחד מהצדדים לקבל כל סעד שהוא זכאי לו על פי הדין, לרבות פיצויים בגין כל נזק שנגרם לו עקב הפרה של הצד האחר את תנאי הסכם זה.
 6. בטחונות
  • להבטחת התחייבויותיהם של השוכר לפי חוזה זה, וכתנאי לקבלת החזקה בדירה, ימסרו השוכר למשכיר:
   • כתב הערבות שבתחתית הסכם זה, חתום בידי שני ערבים טובים.
   • שטר חוב ללא ציון תאריך על סך 40,000 ₪ חתום בידי השוכר וכן בידי שני ערבים טובים.
   • ארבעה שיקים פתוחים, ללא ציון סכום וללא ציון תאריך, משוכים לפקודת חברת החשמל, עיריית _________, וועד הבית.
   • ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת בגובה 3 חודשי שכירות (30,000 ₪, אשר תעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת החוזה, ובמשך 30 יום לאחריה. מומשה/ו האופציה/ת, תוחלף 30 יום לפני כל תקופת אופציה הערבות בערבות חדשה בגובה 3 חודשי שכירות, בהתאם לדמי השכירות העדכניים (כלומר 31,500 ₪). הערבות תעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת האופציה, ובמשך 30 יום לאחריה. השוכר יהיה רשאי להעמיד פיקדון מזומן במקום ערבות בנקאית, בהתאם לתנאים הנ"ל.
  • המשכיר יהא רשאי לעשות שימוש בפקדונות, כולם או חלקם, ולהיפרע באמצעותם כל תשלום ו/או השבת כל הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק המגיעים למשכיר על פי חוזה זה ו/או מכוח הוראות כל דין, ובלבד שתינתן התראה בכתב לשוכרים בת 14 ימים בדבר כוונתו של המשכיר לעשות כן.
  • מימוש הבטחונות על ידי המשכיר כאמור לא יעניק לשוכרים כל זכויות שהן בדירה ואין בו משום ויתור או התניה על איזו מזכויות המשכיר ו/או מהתחייבויות השוכר על פי חוזה זה, לרבות פינוי הדירה, והוא אינו בא במקום איזו מהן.
  • הביטחונות האמורים לעיל יוחזרו לשוכרים עם סיום החוזה בערכם הנומינלי, וזאת בתוך 14 ימי עסקים מיום פינוי הדירה בהתאם להוראות חוזה זה, ולאחר המצאת האישורים על ביצוע כל התשלומים שהשוכר חייבים בתשלומם לפי חוזה זה, על פי המאוחר מבין השניים.
 7. שונות
  • מוסכם ומוצהר, כי מחדל, השהיה, ויתור או שינוי של מי מהצדדים במימוש זכות מזכויותיהם על פי דין או על פי הוראות חוזה זה לא יחשבו כויתור, מניעה, כהסכמה או כהודעה מצדם, והוא יוכלו להשתמש בזכויותיהם על פי דין או על פי חוזה זה בכל עת שיחפצו, מבלי שיהיה מנועים מלעשות כן, אלא אם הויתור נעשה בכתב ונחתם בחתימת ידו של הצד המוותר.
  • מוסכם ומוצהר, כי הוראות ותנאי חוזה שכירות זה משקפים את המוצהר והמותנה בין הצדדים במלואו, ומבטלים כל התקשרויות, הבטחות, מצגים והתחייבויות קודמים שנעשו בין הצדדים לפני חתימת חוזה זה, באם נעשו, בין בעל פה ובין בכתב.
  • מוסכם ומוצהר, כי כל שינוי, תיקון, ביטול או תוספת לחוזה זה לא יחולו ולא יחייבו את הצדדים זולת אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים.
  • הכותרות בחוזה זה נועדו לנוחות הצדדים בלבד ולא תינתן לו כל משמעות או פרשנות בפירוש חוזה זה.
 8. הודעות
  • כל מקום בחוזה שנאמר בו כי צד אחד יודיע למשנהו הודעה מכל מין וסוג שהוא, הכוונה להודעה בכתב שתימסר אישית לנמען ו/או תישלח למענו בדואר רשום.
  • כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הנן: המשכיר – ברח' _______ _________; השוכר – בכתובת הדירה. כל הודעה אשר תישלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו הנזכרת לעיל תיחשב כאילו נמסרה לנמען לאחר שלושה ימי עסקים ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום בכל בית דואר בישראל או מיד עם מסירתה הפיסית בכתובות המצויינות בסעיף זה לעיל.
  • שינה מי מן הצדדים את כתובתו, יודיע על כך לצד השני בהודעה בכתב, וכל עוד לא נתקבלה הודעה כאמור, תיחשב כתובתו המפורטת לעיל ככתובתו לכל דבר ועניין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

                                                                                                                                   

המשכיר                                                                                                 השוכר

כתב ערבות

אנו החתומים מטה, כולנו יחד וכל אחד מאתנו לחוד, ערבים ערבות אישית כלפי המשכיר ללא הגבלה בסכום או עניין לכל חובות והתחייבויות השוכר על פי חוזה זה, בין חובות והתחייבויות קיימות או עתידיות, כספיות או אחרות. ערבותנו זה תחול ללא סייג גם אם השוכר מאיזו סיבה שהיא לא יהיה חייב לקיים את חיוביו, כולם או מקצתם, ערבותנו זה תחול גם אם יחולו שינויים, לרבות שינויים יסודיים בחוזה זה .

 1. שם: _____________ת.ז.: ________________ חתימה: ___________________
 1. שם: _____________ת.ז.: ________________ חתימה: ___________________

נספח א'

רשימת ציוד השייך למשכיר בדירה:

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

                                                                                                                                   

המשכיר                                                                                                  השוכר

לקריאה נוספת בתחום חוזי מכר ושכירות:

מהי שכירות מוגנת והאם ניתן לפנות דייר.

חוזה שכירות דירה ומדוע חשוב להשתמש בו.

עשרת הדברות לבחינת חוזי רכישת דירה.

רישום דירה בטאבו.

מדוע לא לחתום על זכרון דברים לעסקת מקרקעין.

עו"ד סכסוכי שכנים

עו"ד התנגדויות לתוכניות בנייה

עו"ד הפחתת ארנונה והיטלים עירוניים

עו"ד ליטגציה מסחרית

ניתן לראות במסמך זה חוזה שכירות בלתי מוגנת ובין אם מדובר על שכירות בלתי מוגנת עם ערבים או ללא ערבים חשוב ללמוד את הנושא טרם חתימה. חוזה שכירות סטנדרטי דואר ישראל כמו גם חוזה שכירות מוגנת או הסכם שכירות מחסן בבניין שונים אחד מחברו. בכתוב הנ"ל מדובר על דוגמת הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטית

הסכם שכירות מחסן בבניין
חוזה שכירות בלתי מוגנת עם ערבים

חוזה שכירות בלתי מוגנת | חוזה שכירות בלתי מוגנת עם ערבים | חוזה שכירות סטנדרטי דואר ישראל | חוזה שכירות מוגנת |  הסכם שכירות מחסן בבניין | הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטית

חוזה שכירות בלתי מוגנת סטנדרטית
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטית
פתח צ'ט
1
שלום וברכה
שלום וברכה
אפשר לעזור?
Call Now Button