כתבת המשך לסקירה שעסקה ב”תביעת פיצויים בגין תכנית משביחה/ פוגעת”, ובה אסקור את ההתייחסות לנושא בהצעת חוק התכנון והבנייה , המונחת עתה על שולחן הכנסת.

הצעת חוק תכנון ובנייה 2010 המכונה גם “חוק המרפסות”, בין יתר החוליים שהיא מנסה לטפל בהם במערכת התכנון והבנייה מתייחסת גם לנושא המגרש הגובל; בהצעת החוק יש אבחנה בין סוגי תכניות . בחלק ו’ להצעת החוק (עמ’ 190 לגרסת אוג’ 2010 https://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/intenvcom/planningmain.htm ) יש הגדרה ברורה ללוחות הזמנים והגדרה ברורה למהי פגיעה ישירה ומהי פגיעה עקיפה ,  בניגוד למצב כיום שבו אין הגדרה ברורה לפגיעה   ואין תיחום שלה . באתר זה ניתן למצוא התייחסויות מפורטות של חלק גדול מגופי התכנון והשימור במדינת ישראל, להצעת החוק.

חוק תכנון ובנייה המוצע קובע בסע’ 397:”קרקע גובלת” לעניין פגיעה עקב אישורה תוכנית – מגרש אשר יש לו גבול משותף עם תחום התכנית הפוגעת……

ובהמשך, סע’ 398 לחוק המוצע מפרט רשימה סגורה המרכיבה את הפגיעה הישירה – לדוג’ שינוי יעוד, הקטנת זכויות תכנון ובנייה, הגדלת מס’ יח”ד צפיפות וכיוב’. לעומת זאת הפגיעה העקיפה , על פי החוק המוצע , כוללת שינויים בתכונות הקרקע: אור, רעש וכיוב’

השינוי בחוק אינו סמנטי אלא מהותי .  בעולם מפצים בגין הפקעה ולעתים גם בפגיעה ישירה .  הפיצוי בגין הפגיעה העקיפה נדיר .

הצעת החוק מבקשת לתקן זאת . פגיעה ישירה תזכה בפיצויים.

ביטול הזכות לפיצוי :  אם מוסד התכנון תיקן את הפגיעה בתוך פרק זמן מוגדר תבוטל הזכות לפיצוי בגין ירידת ערך מקרקעין . בהסתמך על פס “ד קהתי , (שם ללא ציון פרק זמן שנקבע לתיקון) . על פי המוצע תהיה לוועדה המקומית 5תקופה של שנים להימלך בדעתה ולשנות את התכנית הפוגעת . הועדה תדון בתביעה ותצטרך לקבל החלטה האם לשנות את התכנון הפוגעני לכאורה .

פיצוי על פי תכנית כללית :  אם לא נבנה דבר מה לפי תכנית כלל עירונית ולא ברור אם יאושר היתר , לא תקום זכות לפיצוי כל עוד לא מומשה הבניה לפי תכנית כללית זו .

חריג לפגיעה העקיפה : הצעת החוק מחדשת כללים בנוגע לפרקי זמן שבהם ניתן לבטל פגיעה עקיפה .  זאת, לפתור את המצב בו הרשויות חוששות מתביעה ועל כן הפיתוח נעצר .

כפי שהוצג, במצב הקיים אפשר לתבוע ירידת ערך , אם אתה גובל . ואילו בחוק המוצע נקבע פרק זמן של 10 שנים שאישור תכנית לאחריו – יבטל את הזכות לפיצויים .

לצפייה ביום עיון שנערך במכללה האקדמית קרית אונו בנושא הצעת החוק:

https://www.ono.ac.il/?CategoryID=751&ArticleID=1917

אין באמור כאן להוות יעוץ משפט ואין בו תחליף לקבלת יעוץ משפטי ספציפי ורלבנטי בתחום של תכנון ובנייה.

[Total: 0   Average: 0/5]