טופס שטר חוב

לכבוד                                  

__________

הנדון: אישור והרשאה בלתי חוזרים

  1. אני הח"מ מאשר בזה, כי מסרתי לכם את שטר החוב המצ"ב (להלן: "השטר") אשר נעשה על ידי, לפקודתכם ובו לא מצוין סכום השטר ומועד פירעונו.
  2. אני מרשה לכם בזה באופן בלתי חוזר לבצע את הפעולות הבאות:
  3. למלא בשטר, בכל עת, את מועד הפירעון וסכום השטר.

למניעת ספק מובהר בזה כי הסכום אותו  תהיו רשאים למלא בשטר, הינו סכום החוב המגיע לכם ממני במועד השלמת השטר- כמפורט בספרי החשבונות שלכם וברשומיכם המתנהלים ביחס אלי (להלן: "סכום החוב") ובתוספת הצמדה למדד, לפי בחירתכם, ובתוספת הריבית (כהגדרתכם בשטר החוב) אשר צמחו על סכום החוב הרשום אצלכם, ממועד יצירתו – כרשום אצלכם – ועד למועד השלמת השטר (להלן: "סכום החוב המושערך") ובתוספת סכום בשיעור של 10% מסכום החוב המשוערך בצירוף מע"מ כדין בגין הוצאותיכם לא כולל הוצאותיכם המשפטיות ושכ"ט עו"ד.

  1. להגיש השטר לביצוע ו/או להסבו ו/או לנקוט בכל דרך משפטית אחרת שתמצאו       לנכון.
  2. אני מתחייב בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר שלא לטעון נגדכם ו/או כלפיכם ו/או ביחס לשטר ו/או ביחס להליכים שינקטו מכוחו של השטר טענת קיזוז ו/או טענת עיכבון מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא: לחילופין אהיה מנוע מלטעון טענת קיזוז ו/או עיכבון כאמור.

ולראיה לקיום באתי על החתום:

חתימה + חותמת : _________________________

שם: _________________ ת.ז. _______________

כתובת: _________________________________

טל' בית ______________ עבודה: _____________

 

שטר חוב

בתאריך __________(להלן: "מועד התשלום") אני הח"מ מתחייב לשלם ל_______, שותפות מוגבלת(להלן: "הנפרעת") סך של _______________ ₪. (להלן: "סכום השטר") בתוספת הפרשי הצמדה וריבית (כפי שהם מוגדרים להלן) מחל ממועד התשלום ועד למועד פירעון מלוא סכום השטר בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית.

מקום התשלום: ______________________.

מקום הוצאת השטר: ___________________.

בשטר זה לביטוים הבאים המשמעות שלהן:

  1. "מדד" – המחירים לצרכן המתפרסם מידי חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.
  2. "מדד הבסיס" – המדד הידוע במועד התשלום.
  3. "המדד האחרון" – המדד האחרון שהתפרסם וידוע במועד הפירעון.
  4. "הפרשי הצמדה" – מכפלת סכום השטר במנה שבין המדד האחרון למדד הידוע, פחות סכום השטר.
  5. "ריבית" – ריבית בשיעור 1% לחודש המתחדשת ומצטרפת לקרן מידי חודש וצמודה למדד.

האוחז בשטר זה פטור מהחובה להציגו לפירעון וממשלוח הודעת חילול.

התחייבותנו שעל פי השטר לא תיפגע ולא תופחת אם הנפרעת או כל אוחז אחר בשטר ייתן לעושי השטר ו/או למי מהם ו/או לערבים שעפ"י השטר ו/או למי מהם אורכה ו/או הנחה ו/או פטור.

האמור בשטר זה בלשון רבים  משמעו גם בלשון יחיד, ויחול במלואו גם במקרה שרק אחד עשה השטר.

קיבלתי את מלוא התמורה לשביעות רצוני המלאה.

מקום השיפוט הייחודי לגבי שטר זה יהיה במחוז תל אביב בלבד.

חתימת עושי השטר ופרטיהם

חתימה (+חותמת חב') _________  

פרטי עושה השטר:                           

ח.פ./ת.ז.: _______________          

כתובת: _________________         

טל': ___________________           

                                            

ערבות אוואל

אנו החתומים מטה, ערבים בזה בערבות אוואל, ביחד ולחוד, לתשלום שטר החוב על ידי עושי/עושה השטר. אני מסכימים בזה כי כל הודעה ו/או דרישה שתישלח אלינו בדואר רשום אל הכתובת המפורטת בסמוך לחתימתנו מטה, תיחשב ככזו שהגיעה ונמסרה לידינו תוך 24 שעות לאחר הישלחה כאמור. אנו מוותרים ביחד ולחוד, על כל חובותיה של הנפרעת או אוחז אחר בשטר כלפינו ובכלל זה גם  לעניין  פניה מוקדמת בדרישת תשלום לעושי/עושה השטר לפני פנייה אלינו.

ערבותנו לא תיפגע ולא תופחת אם הנפרעת או האוחז בשטר יתן לעושה / עושי השטר (או למי מהם) ו/או למי מהערבים שעפ"י השטר אורכה ו/או הנחה ו/או פטור מתשלום השטר כולו או מקצתו. בחתימתי כערב מצהיר אני בזאת כי קראתי את כתב האישור וההרשאה והבנתי את משמעותו וכי גמרתי בדעתי לגרום לבדי ובאופן מלא לתשלום שטר החוב על ידי עושי /עושה השטר, וכי היעדר ערב נוסף ו/או חתימתו של ערב כזה לא תיגרע מערבותי שעפ"י שטר חוב זה, ולא תיפגע בה.

שם הערב: ________________                     שם הערב: ________________

ת.ז. _____________________                    ת.ז. _____________________

כתובת: __________________                     כתובת: __________________

טל': _________ נייד _________     טל': ____________ נייד__________

חתימה: _______________                           חתימה: _______________

עורך דין מקרקעין קולודני

על משרד עורך דין מקרקעין – קולודני ושות’

משרד עורך דין מקרקעין ונוטריון קולודני ושות’ נוסד בשנת 2007 וייצג עד היום מאות לקוחות פרטיים ועסקיים במגוון רחב של תיקים וסוגיות משפטיות כגון מכר דירה, רכישת דירה, סוגיות במקרקעין וכיו”ב. המשרד מצטיין במאבק ללא פשרות עבור לקוחותיו, ובשירות מסור ואישי עד השלמת המשימה.

המשרד מעניק שירותים משפטיים במגוון תחומים כולל ייצוג בעסקאות מקרקעין, מכר ורכישת דירה וכן שירותי נוטריון:

5/5
עורך דין
יצירת קשר

למשרד מגוון לקוחות מתחומים שונים, היכנסו להמלצות הלקוחות כדי להתרשם מדעתם על משרד עורכי דין קולודני.

תחומי עיסוק

מאמרים

יצירת קשר

חיפוש באתר

פתח צ'ט
1
שלום וברכה
שלום וברכה
אפשר לעזור?
Call Now Button