משרדינו מייצג במספר רב של הליכים בהתנגדויות לבינוי בריכת שחיה. משרדינו זכה במספר הליכים בוועדות מקומיות, בוועדות ערר ואף בעתירות בעניין בבית המשפט המחוזי. בניית בריכות שחיה מקבלת בשנים האחרונות, נפח משמעותי, עם העלייה ברמת החיים. בערי גוש דן ובפרט ברמת השרון, בהרצליה ובתל אביב.

פורסם בתאריך 01.02.18

“יצויין כי ועדת הערר קיימה דיון נוסף בפניה, וכן סיור בשטח והוציאה תחת ידה החלטה חדשה ומנומקת בת 8 עמודים…
עיון בהחלטה מלמד כי… הבקשה להיתר נשוא העתירה הפכה תיאורטית… משכך נראה כי המשך הדיון בעתירה שהוגשה על ההחלטה המקורית… אינו אפשרי עוד בנסיבות אלה.
אין למעשה מנוס מלמחוק את העתירה…”


פורסם בתאריך 25.01.18

“ערר זה הוגש על החלטת ועדת משנה להיתרים של הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון (להלן: “הועדה המקומית”) לאשר בקשה להיתר שמספרה… להריסת בית מגורים קיים והקמת… בריכת שחייה + חדר מכונות תת קרקעי לבריכה ברחוב…
לאחר שביקרנו במקום השתכנענו כי מיקום הבריכה בחצר הדרומית תהווה הפרעה של ממש לעוררים, הן בשל הקרבה בין הבתים והן בשל הפרשי הטופוגרפיה שמביאים לכך שחצר מבקשי ההיתר פונה לחלונות חדרי השינה של העוררים…”


פורסם בתאריך 22.03.16

“עו”ד קולודני:…ההקלה סותרת את התוכנית התקפה… אני יכול להבין את המשיבים שרוצים להרחיק את הבריכה מביתם ולקדם אותה למרשיי, ומקור הרעש צמוד למרשיי…
ועדת הערר:… לאדם אין זכות קנויה להקלה, ושיקול הדעת הנתון למוסד התכנון בעניין זה הינו שיקול דעת רחב… לאחר שעיינו בבקשה להיתר ובדקנו את נתוני המגרש, לרבות גודלו.. הגענו למסקנה שהתכנון המוצע אינו הכרח המציאות… עצימותה של ההקלה משפיעים על העוררים, שכן היא מקרבת למגרשם את הבריכה ואין דומה הקמת בריכה במרחק של 2 מ’ מגבול המגרש הגובל… לפיכך אנו מורים על ביטול החלטת הועדה המקומית בכל הנוגע למתן ההקלה…”